Cennete Giden Yol

0

Dünyadan Cennete Giden Yol

“Allah, içinizden iman edenleri ve ilim yüksek makamlarda edinenleri yükseltir. » Cennete Giden Yol

(Kuran)

“İlim peşinde koşmak bütün Müslümanlara (erkek ve kadın) farzdır.” (hadis)

BİLGİNİN ERDEMLERİ

Bizi yaratan ve bizi rızıklandıran Allah (c.c.) bize hidayet de vermiştir.

“Şüphesiz biz insanı çalışmak ve cihat için yarattık… Onu bir çift göz, bir dil ve bir çift dudak yapmadık ve ona iki yolu (itaat ve isyanı) göstermedik mi?”

(Kuran, Balad 90:4-10)

Bize tefekkür, düşünme ve ayırt etme kabiliyeti verdikten sonra, Kendisini tanımamızı, Peygamberlerini tanımamızı ve Dini İslam’ı bilmemizi istedi. dedi ki:

Rasûlüm! Bil ki, Allah’tan başka ilâh yoktur. Hem kendi günahın, hem de erkek kadın tüm mü’minlerin günahları için Allah’tan bağışlanma dile. Allah, sizin gezip dolaştığınız yeri de, sonunda varıp kalacağınız yeri de çok iyi bilir.

Muhammed Sûresi(47) 19. Ayet

 

Bu ayet, ilmin önemini ve Allah’ın ona bahşettiği faziletleri göstermektedir. Ayrıca ilmin amelden önce geldiğini gösterir, çünkü Allah, Peygamberine O’nun bir ve ibâdete lâyık olduğunu bilmesini emretmiştir. Sonra kendisi, ailesi ve ümmeti için mağfiret dilemesini emretti.

Müslümanlar, İslam’ın bilgiye ve onun faziletlerine verdiği önemi gerçekten anlarlarsa, öğrenmeye ve başkalarına öğretmeye kesinlikle hevesli olacaklardır. Kendilerinden ve ailelerinden başlayacaklardı; sonra komşuları ve bir bütün olarak toplum. Muaviye İbn Ebi Süfyan (r.a.) bir hutbesinde şöyle dedi: “Resulullah’ın şöyle buyurduğunu işittim: “Allah bir kimseye hayır dilerse, onu ilim tahsil eder. Din. (Buhari ve Müslim rivayet etmiştir)

Bunun nedeni, bilginin tüm iyiliklerin temeli olmasıdır; Allah’ın emirlerine ve Peygamber’in talimatlarına göre hareketler üretir. Bu nedenle her Müslüman, zihnine ilim öğrenme arzusunu aşılamalıdır. Allah (c.c.), Peygamberine -ve dolayısıyla bütün Müslümanlara- Allah’tan ilmini artırmasını istemesini emretti. dedi ki:

“Ve de ki: Rabbim ilmimi artır.”

(Kuran, Ta-Ha 20:114)

Başlangıçta bütün Müslümanlar Allah katında eşit olmakla birlikte, iman edenler, takva sahibi olanlar (Allah korkusu ve takva sahibi olanlar), ilim sahibi olanlar daha yüksek derecelere yükselirler. Allah, takva sahipleri hakkında şöyle buyurmaktadır:

Cennet Nimetleri
Cennet Nimetleri

 

“Şüphesiz Allah katında en değerliniz, takvası en çok olanınızdır.”

(Kuran, Hucurat 49:13)

İman edip ilim edinenlere de şöyle dedi:

“Allah, içinizden iman edip ilim almış olanların derecelerini ve derecelerini yükseltir. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.”

(Kuran, El-Mücadele 58:11)

Allah’ın kulu ilim öğrendiğinde, Allah’ın yarattıklarını daha çok takdir eder ve Allah’ın sıfat ve niteliklerini daha yakından tanır. Bu nedenle, ibadete layık olanın yalnızca Yaratıcısı olduğuna yürekten tanıklık eder ve O’na tevazu ile teslim olur. Bu da kalbinde, Rabbine karşı tam bir takdir ve sevgiye benzer bir korku yaratır. Allah (c.c.), bu vasıfları, birliğini tam olarak takdir etmeyi ve O’ndan korkmayı âlim kulları lehinde şehadet etmiştir. Kıyamete kadar okunacağını iki ayette bildirmiştir: Cennete Giden Yol

“O’ndan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur: Bu, Allah’ın, meleklerinin ve ilim ehlinin adaletle (ya da şimdi O’nun yarattıklarıyla adaletle) şehadetidir. O’ndan başka ilah yoktur, güçlü ve hikmet sahibidir.”

(Kuran, Al-i İmran 3:18)

 

“Allah’tan korkanlar, kullarından ancak alimlerdir.”

(Kuran, Fatır 35:28)

Allah Resûlü, ilim tahsili görevini üstlenen herkese müjdeyi vermiştir. Ebu Hureyre, Peygamber’in şöyle buyurduğunu rivayet eder: “Kim ilim yolunda yola çıkarsa, Allah ona cennet yolunu kolaylaştırır.” (Müslim rivayet etmiştir) Eğer Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından ilmin önemine dair bundan başka bir hadis rivayet edilmemiş olsaydı, bu Müslümanlara kâfi gelirdi. Ancak Peygamber bundan daha fazlasını yaptı:

O, ashabını ilim öğrenmeye teşvik ederdi: İbn Mes’ud Peygamber’in şöyle dediğini rivayet eder: “Yalnızca iki kişi kıskanılmaya layıktır; Allah’ın kendisine mal verdiği ve onu hak yolunda harcaması için yetkilendirdiği kimse; ve Allah’ın kendisine hikmet verdiği kimse ile hükmeder ve öğretir. (Buhari ve Müslim rivayet etmiştir) Cennete Giden Yol

İyi bir hüküm verdiklerinde veya bir soruya doğru cevap verdiklerinde, sahabeleri övürdü. İmam Müslim, Peygamber’in bir keresinde Ubeyy İbn Ka’b’a “Allah’ın Kitabında en büyük ayetin hangisi olduğunu biliyor musun?” diye sorduğunu nakleder. Ubeyy, Ayetel Kürsi’yi (Arş ayeti, Bakara Suresi, 2:255 ) okuyarak cevap verdi: “Allah’ım! O’ndan başka ilah yoktur, O’ndan başka ilah yoktur, var olan her şeyin koruyucusu ve koruyucusu… ) Resûlullah hafifçe göğsüne vurarak, “Bu bilgi için tebrikler Ebul-Münhir” dedi.

Onlara bu din hakkında doğru bilgi ve anlayış vermesi için Allah’a dua ederdi: İbn Abbas (r.a.) şöyle demiştir: “Peygamber (s.a.v.) bir keresinde beni öptü ve “Ey Allah’ım! Ona Kitap’tan (Kur’an’dan) ilim bahşet.” (Buhari rivayet etmiştir.)

Bütün sahabelerine ve dolayısıyla -bir âyet kadar az da olsa- ilim sahibi olan her Müslümana, bildiklerini başkalarına yaymalarını emretti: “Bir âyet de olsa (benim hakkımda öğrendiklerini) ilet. (Buhari rivayet etmiştir)

Cennetin Anahtarı
Cennetin Anahtarı

 

Onun sözlerini öğrenen ve başkalarına iletenler için özel bir dua (dua) yaptı: Zeyd ibn Sabit, Peygamber’in şöyle dediğini bildirdi: onu başkalarına aktarır: çünkü bazen başkasından işiten, onu asıl dinleyenin kendisinden daha iyi hatırlar (Ahmed ve Tirmizî rivayet etmiştir).

Bilgisini yayan herkese, bu bilgiye dayanarak amel eden herhangi bir Müslümanla aynı sevabı alacaklarını garanti etti: Ebu Hureyre, Peygamber’in şöyle dediğini bildiriyor: “Kim bir başkasını hidayete çağırırsa, onun sevabı kadardır. her ikisinin de mükâfatını eksiltmeden onu takip eden mükâfattır.” (Müslüm tarafından bildirildi)

Bize ümmetinin alimlerinin asil statüsünü gösterdi: Ebu Umame, Peygamber’in şöyle dediğini nakleder: “Alim  ibadet edenden ne kadar üstünse, ben de sizin en küçüğünüzden o kadar üstündür; “Allah, melekleri, göklerde ve yerde bulunanların tümü, hatta yuvalarındaki karıncalar ve sudaki balıklar bile, insanlara güzel ilim öğretenlere salavat getirirler. ” Tirmizi

Daha da iyisi, ulemanın (İslam bilgisine sahip olanların) kendi varisleri olduğunu ilan etti: Ebu Derda, Peygamber’in şöyle dediğini işittiğini söyledi: “Ulema, Peygamberlerin varisleridir ve Peygamberler ayrılmazlar. Miras dirhem ve dinardır, fakat sadece ilim (bıraktılar) İlim öğrenen, ondan çok şey alır. (Ebu Davud ve Tirmizî rivayet etmiştir.) Cennete Giden Yol

Tüm bu vaatleri ve iyi haberleri okuduktan sonra, şu sorulabilir: Bilincimizi uyandırmak için daha neye ihtiyacımız var? Cennete giden kolay bir yol vaat edildi bize; Peygamberimizin mirası; yüksek rütbe, yüksek ve asil statü; Allah’tan bir nimet ve göklerde ve yerde ne varsa hepsinden bir dua; Kıyamet günü nur ve güzellik saçan bir yüz, diğer yüzler ise hüzünlü ve hüzünlü olacaktır. Öyleyse cennete giden yola çıkalım; bugün bilgi arayın. Cennete Giden Yol

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.